Vedtekter og rettningslinjer for ungdomsrådet i Lavangen

Vedtatt av ungdomsrådet 06.09.09

MÅLSETTING

 

 

Lavangen ungdomsråd skal gjennom sitt arbeid påvirke til bedre aktivitetstilbud og annet relevant tilbud for ungdom som bor, har tilknytting til eller ønsker å bosette seg i kommunen. Ungdomsrådet skal kunne uttale seg og påvirke de politiske beslutningsprosesser i saker som de definerer som relevant for ungdom. De kan bidra med opplysninger og synspunkter og fremme forslag til løsninger som berører dem.

 

Ungdomsrådets uttalelser er en viktig informasjonskilde for kommunens administrasjon og politikere. Informasjon om ungdommens ønsker og behov er avgjørende for at kommunen skal kunne utvikle det beste tilbudet til alle innbyggerne.

 

Hovedmålet med Lavangen ungdomsråd er medvirkning og reell innflytelse.

 

Deltakelse i Lavangen ungdomsråd gir verdifull erfaring og kunnskap og er en viktig arena for å få erfaring med demokratiske prosesser og det politiske systemet. Dette opplæringsperspektivet er en viktig bonus, men er ikke hovedfokus i ungdomsarbeidet.

VALG OG SAMMENSETNING

 

 • Medlemmer av ungdomsrådet skal ha møte- og talerett i hovedutvalg, formannskap og kommunestyret. Dersom et utvalg tar opp en B-sak, sak unntatt offentlighet, må ungdomsrepresentanten forlate møtet. Dette fordi ungdomsrådsrepresentanter ikke er folkevalgte og av hensyn til taushetsplikt og alder.
 •  

 

 • Iflg. Opplæringsloven, gjeldene fra 01.08.2006 § 4-35 har medlemmer rett til inntil 10 dager politisk fravær fra videregående opplæring uten at dette skal settes i negativt lys på vitnemålet.
 •  

 

 

 • Lavangen ungdomsråd skal være et partipolitisk uavhengig rådgivende organ. Medlemmer har sin fulle rett til å være aktiv i egne parti, men som representant i de ulike utvalgene, kommunestyret og formannskap skal medlemmene være uavhengig.
 •  

 

 • I de ulike utvalgene får representantene møtegodtgjørelse på lik linje med de folkevalgte.
 •  

 

 • Lavangen ungdomsråd består av 6 til 10 medlemmer i alderen 15-30 år og kan ha 2 varamedlemmer
 •  

 

 • Representantene velges for 1 år. Medlemmer som ønsker gjenvalg kan, dersom ungdomsrådet ønsker det, få plass automatisk, uten å måtte velges på nytt. Dette for å sikre kontinuiteten, erfaring og stabilitet.
 •  

 

 • Ungdomsrådet skal ha minst 1 medlem fra 10. klasse
 •  

 

 • Hver høst skal det velges ungdomsråd som sitter til nytt valg er gjennomført. Valget skal forhåndsannonseres i media minst 14 dager før valget skal avholdes.
 •  

 

 • Ungdom i alderen 14-30 år med bostedsadresse i kommunen har stemmerett ved valget.
 •  

 

 • Ungdomsrådet konstituerer seg selv
 •  

 

Ved sammensetning av råd skal følgende ivaretas:

 • Geografisk tilhørighet
 •  

 • Kjønnsfordeling
 •  

 • Alder
 •  

 

LEDER OG NESTLEDER

 

 • Hver høst velges 1 leder og 1 nestleder
 •  

 • Leder kan bli gjenvalgt i maks tre år sammenhengende.
 •  

 • Leder er møteleder på ungdomsrådsmøter.
 •  

 • Leder har dobbeltstemme ved stemmelikhet under møtene.
 •  

 • Leder og nestleder skal være representantene i kommunestyret. Andre medlemmer kan ta disse plassene dersom leder og nestleder ønsker det.
 •  

 • Leder er styremedlem i Frivilligsentralen.
 •  

 • Leder er rådets øverste ledd og ansikt utad.
 •  

 • Leder forplikter seg til å utføre oppgaver for å fremme ungdomsrådet. Eksempler på dette kan være å holde taler, bli intervjuet av media og lignende.
 •  

 • Leders viktigste oppgave er å delegere oppgaver, oppmuntre og gjøre de andre medlemmene gode.
 •  

 • Når leder ikke er tilstede, er det nestleder som utfører disse oppgavene.

  ANSVAR, OPPGAVER OG MYNDIGHET

 

 

Ansvar:

 

Ungdomsrådets medlemmer har ansvar for å lese sakspapirer, forberede seg til møtene og være aktiv på møtene.

 

Ungdomsrådets medlemmer skal holde god møteskikk. Med dette menes at

medlemmene forplikter seg til å delta på møter i ungdomsrådet. Fravær må meldes sekretær i god tid. Dersom et medlem ikke kommer og ikke gir beskjed om fravær tre ganger på rad, kan de andre medlemmene vedta medlemmet som sluttet i ungdomsrådet. Medlemmene må respektere andres synspunkt, forslag og meninger.

 

Medlemmer av ungdomsrådet har taushetsplikt ang. saker og annet som blir tatt opp under møter både i ungdomsrådet og andre råd og utvalg.

 

Ungdomsklubben i Lavangen bør være en naturlig samarbeidspartner for ulike ungdomstiltak.

 

Medlemmene i ungdomsrådet må våge å tenke nytt, og være åpen for nye ideer og metoder.

 

Det er medlemmene i ungdomsrådet som bestemmer evt. aktiviteter for ungdom og det er medlemmene i ungdomsrådet som skal gjennomføre disse.

 

 

Oppgaver:

 

Medlemmene i ungdomsrådet må synliggjøre at de faktisk er avhengig av ungdommene rundt seg for å få til noe, og at de skal fungere som en kanal for kommunens ungdommer ønsker og ideer.

 

Ungdomsrådet skal godkjenne årsmelding i løpet av de to første månedene av hvert kalenderår.

 

Medlemmer av ungdomsrådet får tilbud om å dra på konferanser og seminarer dersom det avholdes i nærområdet.

 

Ungdomsrådet forplikter seg til å gjennomføre valg av nytt ungdomsråd.

 

Ved vedtatte aktiviteter/prosjekter, forplikter medlemmet seg til å gjennomføre de tiltakene som medlemmet har sagt seg villig til å gjøre. Samt bidra på best mulig måte for at tiltakene blir gjennomførbare.

 

 

Ungdomsrådet bør arrangere ulike tiltak i løpet av perioden, eksempel på dette er "ungdommens dag" i Lavangsvekka.

 

 

Myndighet

 

Ungdomsrådet disponerer, med forbehold om kommunestyrets godkjenning, et årlig beløp som skal fordeles til ulike aktiviteter for barn og ungdom i Lavangen.

 

 

Ungdomsrådet kan bevilge seg selv en liten påskjønnelse dersom ønskelig. Eksempler på dette kan være julemiddag, overnattingstur og andre utflukter.

 

Ungdomsrådet kan sende blomster til tidligere medlemmer ved for eksempel fødsel eller sykdom.

 

Ungdomsrådet kan gi gaver til lag, foreninger og andre dersom de anser dette som naturlig.

 

Ungdomsrådet kan handle inn langvarig utstyr og betrakte dette som egne eiendeler dersom det er behov for dette. Eksempler på dette kan være datamaskin, kamera og lignende.

 

MØTER

 

 • Lavangen ungdomsråd skal avholde møter når lederen finner det påkrevet eller når minst 2 av medlemmene ønsker det.
 •  

 • Rådet kalles inn med minst 5 dagers varsel, innkallingen skal inneholde en oversikt over de saker som skal behandles og tilhørende dokumenter. Disse sendes medlemmene og evt. Varamedl.
 •  

 • Det skal avholdes møter minst 8 gr. Pr. år.
 •  

 • På hvert møte bør det fattes vedtak, det synliggjør hva ungdomsrådet jobber med.
 •  

 • Ungdomsrådet kan kalle inn andre på møtene, dersom de finner det nødvendig.
 •  

 • Ungdomsrådet er beslutningsdyktig når minst halvparten av rådet er tilstede.
 •  

 • Avgjørelser tas i alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
 •  

 • Det utbetales ikke møtegodtgjørelse for ungdomsrådet
 •  

 

 

SEKRETÆR

 

Sekretær for ungdomsrådet er en voksen person i ungdomsrådet, en ungdomsarbeider ansatt i Lavangen kommune. Som skal kunne gi veileding, gi råd, tilrettelegge og være en viktig informant. Sekretærs arbeidstid er fleksibel, ettermiddag, kveld og helger.

 

Sekretærens oppgaver og ansvar i ungdomsrådet er:

 

 • Påse at ungdomsrådet er aktivt, at valg blir gjennomført hvert år.
 •  

 • Kalle inn til møter
 •  

 • Skaffe møtelokale
 •  

 • Delta på møter med tale- og forslagsrett
 •  

 • Holde oversikt over økonomien til ungdomsrådet, følge opp og betale regninger.
 •  

 • Påse at vedtatte oppgaver og forslag blir gjennomført på en forsvarlig måte
 •  

 • Ha en "silingsfunksjon" overfor ungdomsrådet. Identifisere relevante sakspapirer og dokumenter fra kommunen og andre og legge dette fram for ungdomsrådet
 •  

 • Skrive referat under møter
 •  

 • Sende ut referat etter møte
 •  

 • Være ungdomsrådets kontaktperson og leders høyre hånd
 •  

 • Gi beskjed til servicekontoret og andre ved hvert valg, endring i representanter i råd og utvalg.
 •  

 • Gi opplæring til nye medlemmer om god møteskikk.
 •  

 • Gi tips om hvor ungdomsrådet kan få tak i det de trenger.
 •  

 • Kan stille spørsmål som kan få frem flere sider av en sak.
 •  

 • Kan være med å belyse konsekvenser av valg og vedtak
 •  

 • Sekretær skal ikke ta over styringa men støtter lederen i ungdomsrådet og kan gripe inn dersom møtet flyter ut.
 •  

 • Lage forslag til årsmelding som legges fram for ungdomsrådet.
 •  

 • Sekretær skal respektere ungdomsrådets beslutninger og regelverk

OPPLÆRING

 

Ungdomsrådets medlemmer skal få opplæring etter hvert valg. Opplæring om god møteskikk og hva som forventes av medlemmene slik at de skal få enda bedre kunnskap om hvordan de best mulig kan gjøre jobben sin.

Kulturutvalget skal orienteres og godkjenne evt. Endringer av disse "vedtekter og retningslinjer for ungdomsrådet i Lavangen kommune"